صفحه اصلی/زمین شناسی اقتصادی, ظرفیت دانشگاه ها/ظرفیت کنکور دکتری رشته زمین شناسی اﻗﺘﺼﺎدی (کد 2209)