مطابق دفترچه ثبت نام کنکور دکتری 98، در رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در گرایش‌های زیر دانشجوی دکتری پذیرفته می‌شود:

کانال تلگرام دکتری

1) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

1) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮسعه

2) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

3) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

4) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ

5) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان

6) ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ روﺳﺘﺎﻳﻲ

2) رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎعی

3) ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

4) داﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ

5) ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﻲ

داوطلبان گرایش‌های مختلف این رشته لازم است در آزمون دکتری مجموعه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ شرکت نمایند و با توجه به سرفصل‌های کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ نسبت به کسب آمادگی برای آزمون اقدام نمایند.

پس از برگزاری آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، در کارنامه اولیه اعلام نتایج کنکور دکتری، رتبه داوطلب به همراه نمره تراز کسب شده در آزمون اعلام می‌شود.

پس از اعلام نتایج اولیه در سایت سازمان سنجش، داوطلبان فرصت دارند با توجه به اطلاعات درج شده در کارنامه اولیه آزمون دکتری و نیز بر اساس ظرفیت پذیرش هر یک از دانشگاه‌ها، نسبت به انتخاب رشته آزمون دکتری اقدام نمایند.

سپس بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نتایج انتخاب رشته اعلام می‌شود و اسامی دانشگاه‌هایی که داوطلبان به مصاحبه دکتری دعوت شده‌اند اعلام می‌شود.

ظرفیت پذیرش دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در دانشگاه‌های سراسری

دانشگاه‌های پذیرنده و ظرفیت پذیرش در هر یک از گرایش‌های دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ متفاوت است که در دفترچه انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری اعلام می‌شود.

جهت اطلاع داوطلبان گرامی آزمون دکتری، در ادامه فهرست دانشگاه‌های دولتی دارای پذیرش و ظرفیت پذیرش گرایش‌های مختلف دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارائه شده است:

ظرفیت کنکور دکتری 97 - 98 رشته علوم اجتماعی

ظرفیت دکتری دانشگاه آزاد در رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

قابل توجه است که دانشگاه آزاد اسلامی تنها فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در مقطع دکتری رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را اعلام می‌کند و ظرفیت پذیرش از سوی این دانشگاه اعلام نمی‌شود که فهرست واحدهای دانشگاهی دارای پذیرش در رشته ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ مطابق دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 دانشگاه آزاد به شرح زیر است:

ظرفیت دکتری 97 - 98 رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد