صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها, مجموعه مهندسی صنایع/ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی صنایع (کد 2350)