صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها, ژنتیک و به نژادی گیاهی/ظرفیت کنکور دکتری رشته ژنتیک و ﺑﻪﻧﮋادی ﮔﻴﺎهی (کد 2431)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس