صفحه اصلی/آموزش کشاورزی, ترویج کشاورزی, ظرفیت دانشگاه ها/ظرفیت کنکور دکتری رشته ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزی ﭘﺎﻳﺪار (کد 2437)