داوطلبان آزمون دکتری مجموعه مهندسی نقشه برداری ـ ﺳﻨﺠﺶ از دور لازم است با توجه به