صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها, علوم اعصاب شناختی/ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎختی (کد 2248)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس