آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته مهندسی پلیمر – پلیمر برگزار شد.