دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ فراخوان ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ در دﻮره دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 را به صورت بدون کنکور منتشر نمود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

به گزارش پی اچ دی تست، دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺴﺘﻌﺪ از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ  دﺎﻧﺸﮕﺎه ها و ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و دﺮ راﺳﺘﺎی اﺟﺮای “آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮی، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش دکتری بدون آزمون اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی دﺮﺧﺸﺎن (ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ) ﻣﺼﻮب دﺎﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ در دﻮره دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 99-98 اعلام ﻣﯽ دارد.

شرایط اختصاصی دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و هنر

داوطلبان متقاضی دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) بایستی هنگام ارائه درخواست دارای کلیه شرایط عمومی زیر را دارا باشند:

۱- دانش آموخته یا دانشجوی نیمسال آخر دوره های روزانه و شبانه کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر داخل کشور مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری”.

۲- بیش از ۲ سال از زمان فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد داوطلبان نگذشته باشد.

٣- داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی؛ و میانگین کل ۱۷ و بالاتر در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه.

۴- امتیازدهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل ۶۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره ۱، ۲ و ۳ کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار می گیرند.زمان و شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علم و هنر

۴- ۱) امتیاز پژوهشی حداکثر ۴۰ امتیاز

۴- ۲) امتیاز آموزشی حداکثر ۳۰ امتیاز

۴- ۳) امتیاز مصاحبه حداکثر ۳۰ امتیاز

* حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی مقاله در مجلات معتبر (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب)-که یک مقاله الزامأ مستخرج از پایان نامه و داده های حاصل از آن باشد و مقاله دیگر مرتبط با موضوع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد داوطلب باشد.

تبصره: در صورتی که داوطلب دارای حداقل یک مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان نامه چاپ شده یا دارای نامه پذیرش چاپ قطعی در مجلات نمایه شده برتر JCR (مورد تأیید استاد راهنمای اصلی داوطلب) باشد و با حذف نام اساتید راهنما و مشاور نویسنده اول تلقی شود، داوطلب می تواند به صورت مشروط درخواست پذیرش نماید و در صورت تأیید مقاله ارائه شده توسط گروه آموزشی ذی ربط امکان بررسی درخواست پذیرش داوطلب فراهم خواهد شد.

شرایط و ضوابط اختصاصی دکتری بدون آزمون دانشگاه علم وهنر

۱- برابر مصوبه هیأت امناء دانشگاه، شهریه رشته های مقطع دکتری به شرح ذیل می باشد:

میزان شهریه متقاضیان دوره دکتری در نیمسال اول 98

  شهریه ثابت هر ترم شهریه هر واحد دورس نظری شهریه هر واحد پایان نامه
دوره دکتری رشته های گردشگری و روانشناسی 27،000،000 ریال 6،500،000 ریال 8،200،000 ریال

 

۲- امکان تقسیط شهریه دانشجویان برابر مصوبات هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه در هشت قسط مساوی فراهم می باشد.

٣- دانشجویان این دانشگاه از مزایای وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نیز از تسهیلات صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران وام ازدواج و وامهای عادی ضروری و اضطراری در صورت تامین اعتبار برخوردار خواهند شد.

۴- این دانشگاه هیچگونه تعهدی در قبال تامین خوابگاه ندارد. اما تلاش خود را جهت اسکان دانشجویان در خوابگاه های خصوصی معتبر مورد تایید خواهد داشت.

۵- پذیرش قطعی پذیرفته شدگان منوط به تایید صلاحیت عمومی آنان توسط مراجع ذی صلاح مربوط و تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

۶- داوطلبانی که فاقد مدرک زبان می باشند در صورت پذیرش لازم است تا قبل از دفاع رساله به ارائه مدرک معتبر زبان اقدام نمایند. 

نکات مهم

۱- داوطلبان با مدارک تحصیلی معادل کارشناسی ارشد مجاز به ثبت نام نمی باشند.

۲- مقالاتی که در مجلات ممنوعه (فاقد اعتبار علمی از نظر وزارتین علوم و بهداشت) چاپ شده باشند قابل بررسی و امتیازدهی نیستند.

٣- در صورت ارائه تالیف، گردآوری با ترجمه کتاب بایستی تالیف یا ترجمه ارائه شده مرتبط با رشته تحصیلی داوطلب باشد، در غیر این صورت امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

۴- داوطلبان فقط مجاز به ارائه درخواست در یک رشته تحصیلی هستند و در صورت ارائه درخواست های متعدد از فهرست داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش حذف خواهند شد.

۵- چنانچه در هر یک از رشته های اعلام شده، از طریق آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی داوطلبی به جلسه آزمون شفاهی راه نیابد و یا پس از برگزاری آزمون شفاهی به تعداد لازم داوطلب پذیرفته نشود، از طریق برگزیدگان علمی نیز در رشته های مورد نظر پذیرش دانشجو انجام نمی شود.

۶- کسب حدنصاب علمی لازم برای پذیرش، که توسط گروه آموزشی تعیین و مورد موافقت و تصویب دانشگاه قرار گرفته است. از شرایط اصلی پذیرش است و در صورت عدم کسب حد نصاب مذکور، دانشگاه ملزم به پذیرش داوطلبان برگزیده علمی نمی باشد.

۷- دانشجویان نیمسال آخر (در مهلت مجاز دوره کارشناسی ارشد مربوطه) در صورت پذیرش بایستی حداکثر تا ۳۱ شهریور ماه سال ۱۳۹۸ از پایان نامه خود دفاع و فارغ التحصیل شوند؛ در غیر این صورت اسامی آنان از فهرست داوطلبان واجد شرایط پذیرش حذف خواهد شد.

۸- پذیرفته شدگان دوره های تخصصی دکتری پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان به صورت تمام وقت اشتغال و به تحصیل خواهند.

۹- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسی و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب دارای هر یک از شرایط و ضوابط عمومی و یا اختصاصی ورود به دوره دکتری مذکور در این اطلاعیه نبوده است، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصیل او جلوگیری می شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۱۰- به مدارک ناقص و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شرایط الزامی پذیرش نباشند ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختی نیز قابل استرداد نیست؛ لذا اکیدا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعیه را به دقت مطالعه و در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط ثبت نام نمایند.

۱۱- اطلاعات تکمیلی در صورت نیاز، صرفا از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی www.sau.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد و داوطلبان بایستی تا زمان اعلام نتایج، اخبار و اطلاعیه های مربوط را از پایگاه اطلاع رسانی مذکور ملاحظه و پیگیری نمایند و دانشگاه مسئولیتی در قبال اطلاع رسانی جداگانه به داوطلبان نخواهد داشت و عدم مراجعه داوطلبان در موعدهایی که اعلام خواهد شد به منزله انصراف آنان تلقی می شود.

مصاحبه علمی و اعلام نتایج

۱- نتیجه بررسی اولیه درخواست داوطلبان و راه یافتگان به جلسه آزمون شفاهی حتی المقدور تا اواخر خرداد ماه سال جاری اعلام خواهد شد.

٢- جلسه آزمون شفاهی برگزیدگان علمی ترجیحأ همزمان با جلسه آزمون شفاهی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دوره های دکتری تخصصی سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد و اطلاعیه دعوت به جلسه براساس رشته های مختلف از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اعلام خواهد شد و داوطلبان بایستی صرفا از این طریق تاریخ مصاحبه دکتری خود را مشاهده و مراجعه نمایند و دانشگاه مسئولیتی برای اطلاع رسانی از طرق دیگر ندارد و عدم مراجعه داوطلب در روز برگزاری آزمون شفاهی به منزله انصراف وی از درخواست پذیرش خواهد بود و امکان برگزاری مجدد جلسه مقدور نخواهد بود.

مدارک لازم دکتری بدون کنکور دانشگاه علم و هنر

* داوطلبان واجد شرایط لازم است حداکثر تا پایان روز سه شنبه مورخه ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ نسبت به ارسال الکترونیکی مدارک مورد نیاز به شرح زیر را به فرمت pdf تهیه و با حجم حداکثر ۵ مگابایت » به پست الکترونیکی[email protected] ارسال نمایند.

۱- یک قطعه عکس ۳*۴ رنگی تمام رخ

٢- تصویر کارت ملی

٣- تصویر مدرک نظام وظیفه (داوطلبان ذکور)

۴- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی دارای معدل

۵- تصویر مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد دارای معدل دوره و تاریخ فراغت از تحصیل مختص دانش آموختگان.

۶- تصویر گواهی رتبه اول الى سوم دوره کارشناسی از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (در صورت دارا بودن رتبه مربوطه.

۷- تصویر گواهی رتبه اول دوره کارشناسی ارشد از مدیریت امور آموزشی دانشگاه محل تحصیل دوره (در صورت دارا بودن رتبه مربوطه).

۸- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی

۹- تصویر ریزنمرات دوره کارشناسی ارشد.

۱۰- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

۱۱- تصویر فرم تکمیل شده ثبت اطلاعات داوطلب (طبق فایل پیوست وب سایت- فرم شماره ۱)

۱۲- تصویر مربوط به گواهی تایید یه مقالات علمی- پژوهشی/علمی ترویجی/کنفرانس های معتبر

۱۳- تصویر نامه از مجلات مبنی بر تایید پذیرش چاپ قطعی مقاله یا مقاله های علمی پژوهشی که تا کنون چاپ نشده باشند. (تذکر: نامه وصول مقاله قابل قبول نیست.)

۱۴- تصویر گواهی تاییدیه مبنی بر نمایه شدن مجله در فهرست JCR یا سایر نمایه های معتبر و سایر مجلات علمی پژوهشی مورد تایید وزارتین علوم یا بهداشت از مراجع ذی صلاح که حاوی رتبه بندی و اعتبار مجله باشد.

۱۵- تصویر مستندات اختراع به ثبت رسیده (گواهی ثبت اختراع مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران)

۱۶- تصویر مستندات برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر

۱۷- تصویر مستندات مربوط به تالیف یا گردآوری کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلده شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۱۸- تصویر مستندات مربوط به ترجمه کتب مرتبط با رشته تحصیلی (تصویر روی جلده شناسنامه کتاب و گواهی انتشار از ناشر مربوطه)

۱۹- تصویر گواهی سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی با تایید معاون آموزشی دانشگاه / مؤسسه

۲۰- تصویر گواهی طرح ها پروژه های تحقیقاتی اتمام یافته، دارای گواهی از مراجع ذی صلاح

۲۱- تصویر گواهی زبان انگلیسی مورد تایید دانشگاه (در صورت دارا بودن)

۲۲- تصویر گواهی زبان انگلیسی معتبر حداکثر تا ۲ سال قبل از زمان شروع ثبت نام نهایی برگزیدگان علمی (در صورت دارا بودن)

۲۳- تصویر فیش پرداخت هزینه ثبت نام و بررسی مدارک به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۰۰۱۴۵۹۱۹۰ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی یزد

۲۴- حداکثر ۷۲ ساعت پس از دریافت مدارک فوق (تاییدیه رسید مدارک) از طریق رایانامه دانشگاه برای شما ارسال خواهد شد.

۲۵- ارایه اصل مدارک و مستندات فوق و تاییدیه رسید مدارک در زمان مصاحبه الزامی است.

۲۶- تکمیل فرم پیشنهادیه رساله دوره دکتری دانشگاه علم و هنر.

توجه: فرم پیشنهادیه پس از تکمیل توسط داوطلب تایید و به صورت pdf ارسال گردد. 

۲۷- ارسال pdf رزومه داوطلب حداکثر در سه صفحه به صورت طبقه بندی شده و تایپی (این رزومه می بایست بر کلیه فعالیتهای مفیدی که مربوط به تحصیل، کار حرفه ای، تحقیق، سوابق تألیفی و انتشارات، جوایز، افتخارات و | متمرکز باشد.)

مطالب مفید برای داوطلبان دکتری دانشگاه علم و هنر

اینستاگرام آزمون دکتری