داوطلبان دکتری بدون آزمون سال 1398 دانشگاه فردوسی مشهد تا 31 اردیبهشت ماه مهلت دارند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

به گزارش پی اچ دی تست، جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان سال تحصیلی 98-99 به شرح زیر است:

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

• اسکن عکس
• اسکن کارت ملی
• ریز نمرات مقطع کارشناسی ارشد
• ریزنمرات مقطع کارشناسی
• گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی
• گواهی دانش آموختگی مقطع کارشناسی ارشد در صورت فارغ التحصیلی
• چکیده پایان نامه ارشد (فارسی-لاتین)/ در صورت عدم دفاع، تصویر پروپوزال
• اطلاع از ایمیل دانشگاهی (پسوند ac.ir.) دو تن از اساتیدی که با ایشان دروسی را گذرانده باشند، جهت درج در سیستم ثبت نام.
• گواهی رتبه کنکور کارشناسی (بدون ستاره)
• گواهی رتبه کنکور کارشناسی ارشد (بدون ستاره)
• گواهی رتبه در دوره کارشناسی ارشد (بدون ستاره)
• گواهی رتبه در دوره کارشناسی (بدون ستاره)
• مقالات و یا نامه پذیرش مقالات (داشتن مقاله علمی- پژوهشی الزامی است).

شرایط پذیرش بدون آزمون دوره دکتری دانشگاه فردوسی

– دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ حداقل 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ (ضریب همترازی برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد اعمال می‎شود.)زمان و شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

– ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ دفاع ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. فارغ التخصیلان نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96 به بعد می‎توانند در این فراخوان شرکت نمایند.

– ﺣﺪاﻗﻞ 60 اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 1 ﺗﺎ 4

تبصره 1: کسب حداقل امتیاز از ردیف 1 جدول امتیازات پژوهشی الزامی است.

تبصره 2: دانشجویانی که معدل کارشناسی آنها زیر 16 و یا معدل کارشناسی ارشد آنها زیر 17 می‌باشد، در صورتی که پس از همترازی معدل، معدل آن‎ها  به حد نصاب رسید، مجاز به ثبت نام خواهند بود. تنها این دسته از دانشجویان می‎توانند درخواست همترازی معدل را از طریق ایمیل [email protected] به شرح زیر ارسال نمایند. تاکید می‌شود فقط دانشجویانی که شرط معدل زیر 16 در کارشناسی و یا زیر 17 در کارشناسی ارشد دارند، مجاز به درخواست همترازی معدل می‌باشند و تنها به درخواست‎های ارسالی با شرایط زیر، پاسخ داده خواهد شد.

1. عنوان ایمیل: همترازی معدل
2. نام و نام خانوادگی
3. نام دقیق دانشگاه محل تحصیل
4. مقطع تحصیلی
5. نام رشته به صورت دقیق و کامل
6. معدل دقیق تا دو رقم اعشار (در مقطع ارشد بدون احتساب پایان نامه)

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

• دانشجو موظف است در صورت داشتن شرایط لازم، نسبت به تکمیل دقیق فرم مطابق با مدارک بارگذاری شده اقدام نماید. در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارک ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ، از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ  1398/06/31 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

• داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎی داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮی ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

• ارائه درخواست و دارا بودن شرایط، به هیچ عنوان به منزله پذیرش قطعی نمی‎باشد. بنابراین به داوطلبان توصیه می‎شود مراحل و پیش نیازهای آزمون عادی ورود به دوره دکتری را نیز رعایت نمایند.

• ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮی وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوری اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

• مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر ثبت تام اینترنتی نکرده باشند و یا مدارک بارگذاری شده (اسکن شده) آن‎ها خوانا نباشد بررسی نخواهد شد.

• استفاده از تسهیلات بدون آزمون مختص دانشجویان ایرانی است.

 

مطالب مفید برای داوطلبان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

اینستاگرام آزمون دکتری