صفحه اصلی/دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻣﻬﻨﺪسی مکانیک – دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت