دانشگاه های دارای پذیرش دکتری آب و هواشناسی در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد.