صفحه اصلی/دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, شیمی کاربردی/دانشگاه های دارای پذیرش دکتری شیمی کاربردی