دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻣﻬﻨﺪسی نقشه برداری ـ ﺳﻨﺠﺶ از دور در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد.