صفحه اصلی/رسوب شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری سنگ شناسی رﺳﻮبی