صفحه اصلی/بیومکانیک ورزشی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی