صفحه اصلی/سوالات دکتری 1401, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود سوالات و کلید آزمون دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات ۱۴۰۱
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس