جزئیات پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اعلام شد.