صفحه اصلی/دکتری خارج از کشور/فراخوان بورس تحصیلی دولت مجارستان برای مقطع دکتری در سال ۲۰۲۳