پارسه
وکیلی
کیهان روان
مدرسان شریف
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

پذیرش دکتری بدون کنکور ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان ۱۴۰۳ 

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن دﮐﺘﺮی ۱۴۰۳ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان بر اساس آیین نامه دکتری استعداد درخشان از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺮای دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺪون آزﻣﻮن سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

رشته‌های دکتری بدون آزمون ۱۴۰۳ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان

رشته‌/گرایش های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون استعدادهای درخشان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به شرح زیر هستند:

  • مهندسی شیمی

  • مهندسی شیمی بیوتکنولوژی

  • زیست فناوری میکروبی

  • علوم و مهندسی صنایع غذایی

  • مهندسی مواد و متالورژی

  • مهندسی پزشکی بیوالکتریک

  • مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

شرایط ثبت نام دکتری بدون آزمون ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان

شرایط پذیرش متقاضیان دکتری بدون کنکور ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان به شرح زیر است:

۱- حداﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ۱۶ می‌باشد.

۲- حداقل معدل قابل قبول مقطع کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نمره پایان نامه ۱۷ است.

۳- از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺗﺎ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﺳﻪ دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ از ﻓﺮاﺧﻮان ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن دﮐﺘﺮی ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺗﻬﺮان، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺷﯿﺮاز، اﺻﻔﻬﺎن، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و (دانشگاه شاهد فقط برای رشته مهندسی پزشکی) ﺑﻮده و واجد سایر شرایط باشند ضریب همترازی معدل اعمال شده و لذا داشتن معدل کارشناسی بالای ۱۵ جایگزین بند ۱ و داشتن معدل کارشناسی ارشد بالای ۱۶ جایگزین بند ۲ می‌شود.

تبصره ۲- اتباع غیرایرانی (مقیم ایران) ورودی کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و بعد از آن در صورت داشتن شرایط می‌توانند متقاضی شوند.

تبصره ۳- تحصیل در مقطع دکتری بدون آزمون به صورت رایگان و بدون اخذ شهریه است.

تبصره ۴- تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرش شده در دکتری بدون آزمون براساس آیین نامه وزارت علوم مجاز نیست لذا بعد از تایید نهایی وضعیت نهایی متقاضیان پذیرش شده امکان تغییر رشته و دانشگاه (حتی در صورت موافقت دانشگاه ها) میسر نیست.

تبصره ۵- پذیرفته شدگان بدون آزمون استعدادهای درخشان بعد از انصراف از تحصیل در دوره روزانه مشمول مقررات آموزشی دانشجویان انصرافی می‌شوند.

دکتری بدون آزمون استعداد درخشان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان

مدارک ثبت نام دکتری استعداد درخشان ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان ۱۴۰۳

۱- صفحه اول شناسنامه (اجباری)

۲- صفحه اول کارت ملی (اجباری)

۳- کارنامه (ریز نمرات) کارشناسی و کارشناسی ارشد (اجباری)

ارسال هریک از موارد زیر در صورت وجود:

۱- گواهی رتبه در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با مهر و امضا

۲ – مقالات معتبر در نشریه مجله علمی پژوهشی داخلی یا خارجی پذیرفته شده مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد

۳- گواهی ثبت اختراع با داوری و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان

۴- رتبه اول تا سوم انفرادی یا اول گروهی در جشنواره‌های علمی معتبر بین الملل

۵- کسب رتبه اول تا پانزدهم در المپیاد علمی دانشجویی کشور

نحوه ثبت نام دکتری بدون کنکور ۱۴۰۳ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ و ﺻﻨﻌﺘﻰ اﯾﺮان

متقاضیان دکتری استعداد درخشان درخواست خود را به آدرس ایمیل edu_fanavari@irost.ir همراه با بارگذاری مدارک و مستندات ارسال نمایند.

۱- چنانچه در هر مرحله از ثبت نام؛ بررسی مدارک و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ثبت نام ایشان لغو خواهد شد.

۲- ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به منزله پذیرش نمی‌باشد.

۳- اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در وب سایت اداره تحصیلات تکمیلی اعلام خواهد گردید.

۴- زمان مصاحبه و نتایج نهایی در سایت اداره تحصیلات تکمیلی سازمان اعلام خواهد شد.

۵- بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و احراز صلاحیت عمومی و انضباطی دانشجویان ضروری است.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها