مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری نگاره

اصلاحيه آگهی پذيرش بدون آزمون دوره دكتری دانشگاه رازی

به گزارش پی اچ دی تست،دانشگاه رازي كرمانشاه در اجراي ابلاغيه (آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر)و اصلاحيه شماره 22444/21 مورخ 22/2/ 92 وزارت علوم ، تحقيقات و فناورياز بين داوطلبان ممتاز واجد شرايط در رشته هاي مشروحه زير براي سال تحصيلي 93-92 در مقطع دكتري تخصصي دانشجو مي پذيرد.
رديف
نام رشته تحصيلي
گرايش
ملاحظات
1
جغرافياي طبيعي
ژئومورفولوژي
2
اقليم شناسي
آب و هوا شناسي
 
3
زبان و ادبيات فارسي
4
آموزش زبان انگليسي
 
5
زبان و ادبيات عرب
 
6
زبان شناسي همگاني
 
7
علوم اقتصادي
 
8
نانو شيمي
9
شيمي آلي
10
شيمي تجزيه
11
شيمي معدني
12
شيمي كاربردي
 
13
زيست شناسي- علوم جانوري
بيوسيستماتيك جانوري
 
14
زيست شناسي- علوم سلولي مولكولي
گرايش سلولي مولكولي
 
15
زيست شناسي-فيزيولوژي گياهي
16
ريز زيست فناوري
 
17
آمار
 
18
رياضي محض
آناليز رياضي
 
19
رياضي كاربردي
آناليز عددي
 
20
رياضي كاربردي
تحقيق در عمليات
 
21
فيزيك
نظري
 
22
فيزيك
حالت جامد
 
23
فيزيك
ذرات بنيادي
 
24
مهندسي برق
قدرت
 
25
مهندسي برق
الكترونيك
 
26
مهندسي عمران
سازه
 
27
مهندسي عمران
سازه هاي هيدروليكي
 
28
مهندسي مكانيك
تبديل انرژي
 
29
مهندسي مكانيك
طراحي كاربردي
ديناميك جامدات
30
مهندسي شيمي
طراحي فرايند
 
31
مهندسي شيمي
ترموسينتيك و كاتاليست
 
32
مهندسي كامپيوتر
معماري كامپيوتر
 
33
مهندسي كشاورزي
آبياري و زهكشي
 
34
مهندسي كشاورزي
اصلاح نباتات-ژنتيك ملكولي مهندسي ژنتيك
 
35
مهندسي كشاورزي
ژنتيك بيومتري
 
36
مهندسي كشاورزي
توسعه كشاورزي
 
37
مهندسي كشاورزي
ترويج كشاورزي
 
38
مهندسي كشاورزي
حشره شناسي كشاورزي
 
39
مهندسي كشاورزي
زراعت – فيزيولوژي گياهان زراعي
 
40
مهندسي كشاورزي
زراعت-اكولوژي گياهان زراعي
 
41
علوم دامي
تغذيه دام
 
42
تربيت بدني
فيزيولوژي  ورزشي -قلب و عروق
 
  
 
الف) شرايط عمومي:
احراز صلاحيت عمومي مطابق مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
1- دارا بودن صلاحيت عمومي به تشخيص هيات مركزي دانشجو
2- نداشتن منع قانوني از ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومي براي داوطلبان مرد.
ب) شرايط اختصاصي :
1- دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي سال 1390 كه معدل آنها بدون احتساب نمره پايان نامه تا پايان نيمسال اول 92-91 براساس اصلاحيه شماره22444 /21 مورخ 22/2/92 وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،جزء رتبه هاي اول تا سوم دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود( اعم از روزانه و نوبت دوم) باشند.
تبصره1: چنانچه متقاضي در دوره دكتري پذيرفته شود موظف است تا پايان سال اول دوره دكتري خود،مجوز پذيرش يا چاپ يك مقاله علمي پژوهشي نمايه شده معتبر ملي يا بين المللي  مستخرج از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد را ارائه كند .
تذكر1:در مقاله ارائه شده ذكر نام استاد(اساتيد)راهنمادر ليست نويسندگان الزامي است . و نام دانشجو بايد اولين نويسنده ، در ليست دانشجويان باشد.
تذكر2:از دانشجوي متقاضي تعهد گرفته ميشود كه در صورت عدم تحقق اين تبصره1 بدون هيچ قيدي اخراج شده و كليه هزينه هاي آموزش رايگان رانيز پرداخت نمايد.
تبصره2: به منظور تسهيل در رتبه بندي دانشجويان (سال چهارم) دوره كارشناسي ارشد ، رتبه بندي بدون احتساب نمره پايان نامه انجام ميشود.بديهي است متقاضيان بايد تا پايان شهريور همان سال تحصيلي و قبل از شروع دوره دكتري از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد خود با درجه عالي دفاع كرده باشند.
تبصره 3: براساس آئين نامه شماره 22444/21 مورخ 22/2/92 وزارت علوم تحقيقات و فناوري ، در صورتيكه تعداد هر ورودي در هر كد رشته –محل در دوره كارشناسي ارشد تا 5 نفر باشد، صرفا”رتبه اول ، چنانچه ظرفيت پذيرش بين 6تا 10نفر باشد ، رتبه هاي اول و دوم و براي تعداد 11 نفر و بالاتر ، رتبه هاي اول تا سوم معرفي خواهند شد.
2:دانش آموختگان ورودي 89-88-87 در صورتيكه طول تحصيل آنها حداكثر 5 نيمسال باشد ، با داشتن شرط تبصره 3 بايد به ازاي هر سال تحصيلي از زمان فراغت از تحصيل خود داراي حداقل يك مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمي- پژوهشي نمايه شده ملي يا بين المللي باشد.(به عبارت ديگر ورودي 89 حداقل يك مقاله ، ورودي 88 حداقل 2 مقاله، ورودي 87 حداقل 3 مقاله داشته باشد.)
تذكر: حداقل يك مقاله بايد مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد باشد.تعداد مقالات براي دانشجويان رتبه اول،دوم،سوم المپياد كشوري ودانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد، يكي كمتر از دانشجويان بند2 ميباشد. رعايت تذكر1 ، تبصره1 ، بند 1 الزامي است.
3- دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد  يكي از موسسات آموزش عالي مورد تأئيد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
تبصره 1: رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد مي بايست با رشته مورد تقاضا براي ادامه تحصيل مرتبط باشد.
تبصره 2 : لازم بذكر است پذيرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاههاي غير دولتي ، غيرانتفاعي، آزاد، جامع علمي كاربردي، مجازي، دانشسراها ،پيام نور، ويژه فرهنگيان،دانشگاه فرهنگيان ، پرديس دانشگاهي و دوره هاي بين الملل،نيمه حضوري و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نمي باشد،  بعمل نمي آيد  .
4-  دانشجويان نمونه كشوري در دوره كارشناسي ارشد فقط براي اولين سال پس از فارغ التحصيلي مي توانند شركت نمايند.
5- متقاضي بايد تا تاريخ 31/6/92 دانش آموخته شده باشد.
6- قبولي در مصاحبه گروه مربوطه.
 
مدارك مورد نياز
1-     تكميل فرم تقاضانامه براي ثبت نام دوره دكتري .
2-     تصويرمدارك و ريز نمرات دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
3-     ارسال مدرك نظام وظيفه براي آقايان.
تبصره: داوطلبان داراي هريك از شرايط ذيل، نياز به ارسال مدرك نظام وظيفه ندارند.
·        دانشجوي دوره كارشناسي ارشد كه تا شهريور ماه سال 1392 دانش آموخته گردد.
·        دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد كه از زمان فارغ التحصيلي تا تاريخ 01/07/1392بيشتر از يك سال سپري نشده باشد.
·        متولدين سال 1353 و قبل از آن.
4-     گواهي رتبه هاي برتر و معدل دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد.
5- ارائه سوابق آموزشي وپژوهشي.
6- تصوير چكيده پايان نامه دوره كارشناسي ارشد.
7- تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي.
8- فرم مخصوص دانشجويان كارشناسي ارشد  كه تا تاريخ 31/6/1392فارغ التحصيل خواهند شد.
9- اصل و تصوير رسيد بانكي(ارسال رسيدي كه به نام صاحب حساب است) به مبلغ 000/500 ريال به حساب شماره 2177333702009 نزد بانك ملي به نام درآمدهاي اختصاصي دانشگاه رازي.
تذكر 1)  مدارك ارسالي و وجه پرداختي داوطلب به هيج عنوان مسترد نخواهد شد.
تذكر 2)  چنانچه در هريك از مراحل ثبت نام و تحصيل مشخص گردد كه داوطلب واجد هريك از شرايط فوق الذكر نبوده،  بلافاصله از ثبت نام و يا ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل آمده و طبق مقررات رفتار خواهد شد.
* داوطلبان حائز شرايط مي بايست مدارك فوق را حداكثر تا پايان وقت اداري   31/3/1392   با پست پيشتاز به نشاني: كرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابريشم – پرديس دانشگاه رازي – سازمان مركزي دانشگاه – دفتر استعدادهاي درخشان – كد پستي 6714967346 ارسال نمايند و يا مدارك درخواستي خود را شخصاَ تا تاريخ فوق به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه تحويل نمايند.
تذكر: به مدارك ناقص و يا خارج از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مدارك داوطلبين پس از وصول، توسط دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  مورد بررسي قرار گرفته و در صورت داشتن شرايط لازم جهت مصاحبه به گروه مربوطه معرفي خواهند شد.  جزئيات اطلاعيه به طور كاملا واضح بر روي سايت دانشگاه رازي به آدرس  www.razi.ac.ir قابل دريافت است. خواهشمند است از تماس تلفني و پرسشهاي حضوري در اين خصوص جدا خود داري گردد.
اطلاعیه قبلی دانشگاه
 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. 5 گفت:

  سلام دوستان
  بنده فارغ التحصیل دانشگاه مشهدم. سه ماهه تمامه پیگیره قبولی دکتری دانشگاه تهرانم. اسم بنده به عنوان قبولی از گروه رد شده از تحصیلات تکمیلی دانشکده هم رد شده. اینقدر پیگیری از سازمان مرکزی دانشگاه تهران تو میدون انقلاب کردم تا بالاخره خانم شعاع فر(02161113230 و یا 02166499203) چند روز پیش گفت قبولی.
  دیروز ساعت 4 بعدازظهر هم زنگ زد بهم گفت الان شورا تموم شده و تصمیم گرفتند 5 ترمه هایی که خارج از دانشگاه تهران بودند رو رد کنند و فقط دانشجویان خود دانشگاه تهران رو بگیرند. من با اینکه پدرم فوت کرده بود هر هفته از اصفهان میرفتم تهران و پیگیری می کردم ولی آخرش اینو تحویلم داد. خواهش میکنم اگر کسی از دوستان هر کاری از دستش بر میاد بکنه. دوستان خواهش میکنم نذارید حقمون رو بخورند به آسونی.

 2. 5 ترمه ها توجه کنند ... گفت:

  بچه ها وزارت علوم فارغ التحصیل شدگان در ۵ ترم، را پذیرش نمی کند. ربطی به دانشگاهتون نداره. حتی اگر از طرف دانشگاه پذیرفته بشید وزارت قبول نمی کنه.
  لطفا برای اعتراض و گرفتن حق خودمون، شنبه ۵ مرداد ساعت ۹ جلوی وزارت علوم باشید. تعداد تهرانیهای ۵ ترمه زیاد نیست و به عبارتی یه دست صدا نداره، پس شهرستانیها هم بیایند. قضیه خیلی جدیه …
  آدرس وزارت علوم:
  شهرک غرب، خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی

  • 5 گفت:

   سلام

   خانم شعاع فر به بنده گفته بودند شما قبولی. چند روز پیش تماس گرفتند و گفنتد حذف شدید. پرسیدم چرا؟ گفنتد همه 5 ترمه های فارغ التحصیل خارج از دانشگاه تهران را شورا گفته حذف کنید. واقعا خودم و خانوادم رو ریخت بهم. 3 ماه پیگیری کردم. شورا دانسگاه تهران چرا اینقدر دیر ابن تصمیم را گرفته؟ 800 کیلومتر رفتم تهران ولی هیچ کس پاسخگو نبود. نامه نوشتم برای فرهاد رهبر رییس دانشگاه برای حراست دانشگاه. رفتم وزارت علوم تو شهرک غرب گفتن کارشون غیر قانونیه. تمام فرضت های دیگمو از دست دادم. خواهش میکنم بچه ها بیاین دانشگاه تهران. بیان اعتراض. من تمام تلاشمو دارم میکنم. خواهش میکنم از همگی. بخدا درست میشه اگه همه باشند.

 3. نگار گفت:

  سلام…از گروه فیزیک رازی به کسی تماس گرفتن؟

 4. mahdi گفت:

  سلام. به من که اصلا ایمیل نزدن یعنی چی؟ همه شرایطو دارم 5 مقاله ISI چاپ شده و 10 همایشی و 4 تا علمی پژوهشی. نفر اول رشتمونم هستم.

 5. امیر ما گفت:

  سلام به دوستان
  تو بخشنامه دانشگاه رازی گفته شده بود که مدارک رو پست پیشتاز کنیم آیا میل هم میشه کرد؟

 6. nina گفت:

  سلام دوستان

  باید مدارک رو ایمیل کنیم یا پست کنیم خواهش میکنم راهنمایی کنید.

  • شاید گفت:

   فقط باید با پست پیشتاز به نشانی: کرمانشاه – طاق بستان – بلوار باغ ابریشم – پردیس دانشگاه رازی – سازمان مرکزی دانشگاه – دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ۶۷۱۴۹۶۷۳۴۶ ارسال نمایید.

  • raof گفت:

   اين ميل رازي نيس ميل اصفهان دوستان

 7. افسون به امیر و sa گفت:

  دوستان از شما هم خواستن یه سری مدارک رو براشون میل کنید؟ اگه آره میشه بگید چیا خواستن؟

 8. نانو گفت:

  به افسون
  سلام
  پس چرا با ما تماس نمیگیرن یعنی میشه به مصاحبه دعوت نشیم؟

  به شما چیزی نگفتن که چه جوری انتخاب میکنن؟
  ممنون

 9. مریم گفت:

  واقعا همه چیمون شده پول من برای این دکتری فکر کنم نزدیک 500 تومن خرج کردم 5 تا معرفی شدم ها چون شهرهای بزرگند می ترسم واسه همین نمی دونم تو این هام شرکت کنم با استعداد درخشان یا نه موندم چیکار کنم

  • لیلی گفت:

   به نظر من برو مصاحبه هاتو
   من همه شرایطشو دارم
   4 تا مقاله هم دارم که چند ماه هی میگن در حال پیگیری(حتی یه دونه مقاله اکسپت شده ندارم)
   25 مهر دفاع کردم آخه
   سال دیگه معلوم نیس آزمون دکتری چطور باشه
   آزاد هم بخوای بری یه عالمه باید پول خرج کنی
   تا 2 میلیون هم خرج کنی ولی قبول بشی می ارزه
   خوش به حالت
   کاش من جای شما بودم
   ایشالا موفق باشی

 10. saeid گفت:

  چرا اينا هي پولو زياد ميكنند؟
  مگه پول علف خرس!!!

 11. افسون گفت:

  دوستان عزیزی که مصاحبه شیمی معدنی دانشگاه اصفهان تشریف بردن راهنمایی کنن؟ چطور بود؟ سوال درسی هم پرسیدن؟ برخورد اساتید چطور بود؟ ممنون میشم از زاهنماییتون

  • زهرا گفت:

   من دو سال پیش رفتم. چرند بود. فقط پرسیدن اولویت چندمت اصفهان بوده و حال و احوال معمولی کردن. عنوان پایان نامه رو هم پرسیدن و همین!

   گفتن این مصاحبه اولیه هست و هرکی قبول بشه فردا دوباره برای مصاحبه دعوتش می کنیم که منو دعوت نکردن.

 12. عمران-سازه گفت:

  کسی اطلاع داره جواب بدون آزمون دنشگاه علم و صنعت و اصفهان کی میاد؟

  • افسون گفت:

   سلام از علم و صنعت فعلا خبری نیست، به نظر من هم خیلی دیر اعلام میکنن ولی دیروز از دانشگاه اصفهان به من تماس گرفتن و زمان مصاحبه رو گفتن رشته ام شیمی. فکر کنم رشته به رشته تماس میگیرن، موفق باشین

   • شیمی گفت:

    به افسون
    سلام. امیدوارم موفق باشید. میشه بگید چند تا مقاله و چه رزومه ای داشتید که دعوت شدید؟

   • عمران-سازه گفت:

    سلام
    انشا… در مصاحبه هم موفق بشید.
    به موبایلتون زنگ زدن یا تلفن ثابت خونه؟

    زمان مصاحبتون کی شد؟

   • امیر گفت:

    سلام
    ببخشید شما کدوم گرایش شیمی هستین؟ میشه بگین رزومه تون چطور بوده؟
    من شیمی فیزیک هستم با من هم تماس گرفتن،اگه در مورد مصاحبه هم چیزی میدونید لطفا بگین؟
    سپاسگزارم

    • افسون گفت:

     من معدنی هستم،متاسفانه منم در مورد مصاحبه اصفهان هیچی نمیدونم، چند جا هم از دوستان پرسیدم اگه اصفهان رفتن راهنمایی کنن ولی هنوز چیزی دستگیرم نشده، انشا… موفق میشید.

    • sa گفت:

     سلام
     منم شیمی فیزیک هستم.به شما گفتن چه روزی برای مصاحبه؟ به من گفتن 20 خرداد.رزومه تون چطوریه؟چندتا مقاله دارید؟مدرک زبان هم دارید؟

     • امیر گفت:

      سلام
      به من هم همون 20 خرداد گفتن برم. 4 تا ISI، معدل 17/70، پایان نامه 20، آیلتس 6
      ممنون می شم شما هم رزومه تون رو بگین ؟ و اینکه از مصاحبه اطلاعاتی دارین یا نه؟به من گفتن در مجموع 4 نفر دعوت شدن ، از رزومه دو نفر دیگه اطلاعی دارین؟
      سپاسگزارم

     • افسون گفت:

      به من هم گفتن 20 خرداد.4 تا ISI دارم، مدرک زبان ندارم.به نظر شما جای امیدواری هست؟

     • sa گفت:

      من 3تا ISIدارم و 5تا کنفرانس داخلی و خارجی ولی مدرک زبان ندارم معدلم 18.03 و پایان نامه 20 شدم.از دونفر دیگه خبری ندارم ولی از استاد خودم شنیدم که مصاحبه استعداد بیشتر علمی هست و از دروس تخصصی میپرسن البته شاید اصفهان اینطور نباشه.