مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری

دانلود سؤالات گروه علوم انسانی آزمون دکتری

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی خدمتتان تقدیم می گردد.

با ارسال این ایمیل به دوستان خود امکان استفاده افراد بیشتری را فراهم آورید و پشتیبان دوستان خود در فعالیت های آینده باشید. با سپاس

1) دانلود سؤالات زبان عمومی:

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری 1392

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۱

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری  1390

 

2) دانلود سؤالات استعداد تحصیلی:

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1392

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1392

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1391

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1391

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی 1390

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی 1390

 

3) دانلود سؤالات تخصصی:

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته آموزش عالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مشاوره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مطالعات زنان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق عمومی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری1391 رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی باستان شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته کارآفرینی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته آینده پژوهی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست

افزودن دیدگاه جدید

avatar