مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی  پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

دانلود سؤالات گروه علوم انسانی آزمون دکتری

مجموعه سوالات عمومی و تخصصی گروه علوم انسانی خدمتتان تقدیم می گردد.

با ارسال این ایمیل به دوستان خود امکان استفاده افراد بیشتری را فراهم آورید و پشتیبان دوستان خود در فعالیت های آینده باشید. با سپاس

۱) دانلود سؤالات زبان عمومی:

دانلود سوالات زبان عمومی آزمون دکتری ۹۳ گروه علوم انسانی

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۲

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری ۱۳۹۱

دانلود سؤالات زبان عمومی آزمون دکتری  ۱۳۹۰

 

2) دانلود سؤالات استعداد تحصیلی:

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری ۱۳۹۳

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۲

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۲

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۱

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۱

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی ۱۳۹۰

دانلود سؤالات استعداد تحصیلی گروه تربیت بدنی ۱۳۹۰

 

3) دانلود سؤالات تخصصی:

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومور فولوژی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق خصوصی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق خصوصی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علم و اطلاعات دانش شناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آموزش عالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آموزش عالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مشاوره

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مشاوره

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش و اندازه گیری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته محیط زیست

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته محیط زیست

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق نفت و گاز

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته اقتصاد نفت و گاز

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مالی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مالی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مطالعات زنان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مطالعات زنان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران بعد از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ ایران قبل از اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی (جمعیت شناسی)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تاریخ اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تاریخ اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق عمومی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق عمومی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق جزا

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق جزا

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حقوق بین الملل

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حقوق بین الملل

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته تکنولوژی آموزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته برنامه ریزی درسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم ارتباطات

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم ارتباطات

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سوالات آزمون دکتری۱۳۹۱ رشته کلام

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم سیاسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم سیاسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اقتصادی (اقتصاد)

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فلسفه

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فلسفه

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم اجتماعی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته علوم اجتماعی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته حسابداری

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته حسابداری

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته روانشناسی تربیتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته روانشناسی باستان شناسی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فیزیولوژی ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته بیومکانیک ورزشی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته رفتار حرکتی

 

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

درج نظر