مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

فراخوان پذیرش دکتري بدون آزمون 95 دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه درنظر دارد از میان متقاضیان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 95-96 دانشجوی دکتری بدون آزمون پذیرش کند.

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه ارومیه براساس آیین نامه ۲۱/۶۷۲۷۲ مورخ ۹۳/۴/۱۸ و اصلاحیه ۲۱/۲۳۷۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري و شیوه نامه اجرایی شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه به منظور ارتقاي کیفی دوره هاي دکتري و حمایت از استعدادهاي درخشان و در چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري و آیین نامه داخلی، تعداد محدودي از فارغ التّحصیلان و دانشجویان سال آخر کارشناسی ارشد را براي ورود به دوره دکتري سال 96-95 بدون آزمون پذیرش میکند.

رشته‌های مورد پذیرش دکتری بدون آزمون 1395 دانشگاه ارومیه

ماده ١- شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان
الف – داشتن میانگین کل 16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل 17 و بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی ارشد. (میانگین معدل کمتر از 17 دوره کارشناسی ارشد و 16 دوره کارشناسی در دانشگاه هاي دولتی با ضریب همترازي تقریباً  1/065  می توانند درفراخوان شرکت نمایند.)

ب- بیشتر از 2 سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

ج- کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهاي آموزشی–پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی آیین نامه دکتری وشیوه نامه اجرایی شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

داشتن حداقل یکی ازشرایط زیر:

تبصره 1- دانشجویان دوره هاي روزانه و نوبت دوم دانشگاه هاي دولتی که کلیه دروس را تا پایان نیمسال سوم گذرانده اند میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.

تبصره 2- تا موعد ثبت نام در مقطع دکتري باید مدرك فراغت ازتحصیل مقطع کارشناسی ارشد دانش آموختگان باید ارائه گردد.

تبصره 3- رشته مورد درخواست در مقطع دکتري باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.

تبصره 4- داوطلبان فقط می توانند در یک رشته (مرتبط با رشته کارشناسی ارشد) درخواست بدهند.

تبصره 5 – فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تا پایان شهریور ماه (95/6/31)  قبل از شروع دوره  دکتري الزامی است.

تبصره 6- فقط پرونده فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد که از زمان فراغت از تحصیل آنها بیش از دو سال نگذشته باشد قابل بررسی است.

تبصره 7- مدارك دوره هاي مجازي، نیمه حضوري یا غیر حضوري، آموزش محور و نیز دانشگاه هاي غیرانتفاعی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور براي پذیرش بدون آزمون، بررسی نخواهد شد.

تبصره 8- مجلات پذیرش دهنده مقالات مذکور نباید در فهرست مجلات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوري باشند.

تبصره 9- نحوه ارائه مقالات یا فعالیت هاي علمی برگزیده:

١- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چا پ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.

تبصره 1 : دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتري فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی 96-95  فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که داراي گواهی پذیرش است ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید ، در غیر این صورت قبولی وي لغو خواهد شد.

تبصره 2 : منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.

تبصره 3: گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96 – 95 (پایان بهمن سال 1395) باشد.
2- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ایران باشد.

3- برگزیدگان جشنواره هاي علمی معتبر (خورازمی ، فارابی ،رازي و یا ابن سینا) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.

4- برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.

5- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وي بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضاي هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازي تعلق نخواهد گرفت.

ماده 2- پذیرش اولیه

درخواست متقاضیانی که طبق ماده 1 واجد شرایط پذیرش هستند از سوي اداره استعدادهاي درخشان به دانشکده ها ارسال می گردد.

دانشکده ها طبق شرایط و ضوابط خود میتوانند اقدام به پذیرش اولیه متقاضیان نمایند.

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد گردید.

بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچ گونه حقّی براي داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور میباشد.

نحوه ثبت نام:
1- متقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ارومیه پر کرده و پرینت فرم ثبت نام اینترنتی و مدارك لازم را فقط از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ 1395/03/20 به اداره هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاه به آدرس: آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر 11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صندوق پستی 165 کد پستی 51818 -57561 ارسال نمایند.
روي پاکت پستی مشخصات متقاضی درج شود: مربوط به استعدادهاي درخشان جهت ورود به دوره دکتري تخصصی رشته می باشم.

مدارک لازم:

الف- فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون

ب- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

ج- تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات

د- تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد (براي دانشجویان فارغ التحصیل) به همراه ریز نمرات

ه- تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر براي داوطلبان مرد

و- تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه

م- ارسال کپی کامل از کلیه مقالات علمی و گزارش هاي پژوهشی منتشر شده

اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول تا  سوم انفرادي و یا اول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوري و تأیید نهایی سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اول تا سوم رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور، کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرك زبان. (درصورت وجود هریک از موارد فوق)

ن- گواهی پذیرش مقاله براي آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است.

ي- معرفی نامه علمی از استادان دوران تحصیل (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) براي بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

– ارسال اصل و کپی فیش واریزي به مبلغ 000/700 ریال ( هفتصد هزار ریال) به شماره حساب شماره 0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه

مدارك و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

روي پاکت، نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد تقاضا حتماً درج گردد.

به مدارك ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.

* زمان مصاحبه و اعلام نتایج در سایت اداره معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه -دفتر هدایت استعدادهاي درخشان اعلام خواهد شد.

 * پذیرش نهایی براساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و به مدارك ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ 20/03/95 ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

خواهشمند است از مراجعه حضوري و یا تماس تلفنی در خصوص زمان مصاحبه و اعلام نتایج جداً خودداري گردد.

اطلاعات ثبت نام:

* متقاضیان میتوانند براي ثبت نام به آدرس http://www.urmia.ac.ir دفتر هدایت استعداد هاي درخشان  مراجعه و فرم هاي لازم را دریافت نمایند.

*نتایج تقریبا شهریور ماه اعلام خواهد شد.

* تغییر رشته محل تحصیل و میهمان براي متقاضیانی که از طریق آیین نامه استعدادهاي درخشان پذیرش بدون آزمون می شوند، ممنوع است.

* پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد جهت ورود بدون آزمون در مقطع دکتري، مطابق ضوابط وزارت علوم،تحقیقات و فناوري و مقررات دانشگاه و تایید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچ گونه حقی براي داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی بر اساس فعالیت ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.

* ثبت نام قطعی پس از بررسی و پذیرش علمی و تایید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیأت مرکزي گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. .... گفت:

  کی دعوت میکنن برای مصاحبه?

 2. سارا مهاجر گفت:

  سلام بنده مدارک و هزینه مصاحبه رو ارسال کردم ولی به علت بیماری در روز مقرر مصاحبه شرکت نکردم. به نظر شما راهی هست برای شرکت تو همین دوره 95 دانشگاه ارومیه تمدید یا تکمیل ظرفیت؟

 3. مهندس واقعی گفت:

  دوستان کسی میدونه اگه سنوات از دوسال بیشتر باشه میشه تو فراخوان استعداد درخشان شرکت کرد/البته با دانشگاه صحبت کردم گفته مشکلی نیست شاید سنجش در نهایت گیر بده: کسی اینجور گزینه ای دیده که بهش گیر ندن؟

 4. اقتصاد گفت:

  فرم درخواست پذیرش رو از کجا پیدا کنیم؟

 5. دانشجو گفت:

  جای تأسف دارد که هدف رو جذب استعداد درخشان اعلام میکنند ولی شرایط پذیرش مغایر با هدفه.
  مثلاَ اگر دانشجوی با استعدادی بنا به دلایل خانوادگی یا شغلی امکان تحصیل در نوبت های شبانه یا روزانه نداشت و مجبور به ادامه تحصیل در پیام نور یا آزاد و یا … بود. از نظر اینها با استعداد نیست.
  استعداد افراد رو اینها خیلی جالب کشف میکنند، واقعاً که ….

  • شقایق گفت:

   دوست عزیز..این اولین دفعه نیست که چنین شرطی برای پذیریش بدون کنکور قرار داده میشه….شما دوستانی که بنا به دلایلی مجبور به تخصیل در اینگونه دانشگاه ها شدین…بهتره از طرق دیگه شایستگی خودتون رو نشون بدین و الکی انرژی خودتون رو از این بابت هدر ندید

   با آرزوی موفقیت

 6. علیرضا گفت:

  سلام اعلام بفرمائید نتایج نهایی دکترا دانشگاه آزاد 94 تکمیل ظرفیت بهمن که فروردین 95 مصاحبه برگزار گردید چه زمانی اعلام میشود ممنون و سپاس

 7. مهرنوش گفت:

  لطفا جواب بدین
  اینکه گفتن معدل با همترازی 1/065حساب میشه یعنی چی؟

  • آحمت گفت:

   خیلی روش حساب باز نکنید. برید از دانشگاه خودتون تحصیلات تکمیلی قسمت استعداد درخشان بگید که معدل همترازی تو نو براتون اعلام کنند.

  • مهندس گفت:

   یعنی اگه معدل کل کارشناسی فرضا 15.10 باشه باید در ضریب همترازی که برای دانشگاه ارومیه 1.065 هستش ضرب شود که 16.08 میشه به این معدل همترازی می گویند که بالاتر از 16 شده و براساس آیین میشه ثبت نام کرد و برای ارشد همینطور که معدل کل ارشدتون بدون نمره پایان نامه اگه کمتر از 17 باشه باید در ضریب همترازی 1.065 ضرب شود اگه بالاتر از 17 شد میتونی ثبت نام کنید ولی باید مدرک تحصیلی هر دو دوره کارشناسی و ارشد از دانشگاه دولتی باشه

   • امیر گفت:

    اونجا نوشته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاههای دولتی مورد بررسی قرار میگره. کارشناسی مهم نیست. اون دانشگاههایی که براشون مهم بوده نوشتن تمامی مقاطع برید تو سایت خود دانشگاه میبینید زده فقط ارشد در دانشگاه دولتی باشه.

 8. رضائی گفت:

  سلام. منظور از اینکه مقالات مرتبط با پایان نامه باشد چیه؟
  من مقالاتم مرتبط با رشته و گرایش تحصیلیم هستش اما موضوعشون متفاوت از موضوع پایان نامم هستش. الان به اونا امتیازی تعلق نمیگیره یعنی؟
  ممنون میشم کمکم کنین

  • آحمت گفت:

   به هر حال مقاله مستخرج از پایان نامه امتیازش خیلی بالاست و جز لزومات هستش. ولی خوب مقاله متفاوت از پایان نامه هم امتیاز داره اما خوب نه به اندازه مقاله مستخرج از پایان نامه

 9. آحمت گفت:

  بچه ها من اون روز پیش مسول استعداد درخشان دانشگاه ارومیه بودم. گفتند که این تقریبی هستش. و بهتر هستش که از دانشگاه محل تحصیل معدل همترازی رو بگیرید. چون همترازی 1/067 متوسط کل دانشگاه ها هستش از تهران گرفته تا . . .

 10. رسول گفت:

  سلام. معدل کارشناسی پیام نور هم ضرب در 1/065 میشه؟

 11. رویا گفت:

  سلام، من معدل کارشناسیم بالای 16 و معدل ارشدم 16.60 بدون پایان نامه هست از دانشگاه بوشهر، حالا ایم همترازی چی هست ؟ یعنی من شرایط دارم یا نه ؟

  • مدیریت گفت:

   با احتساب ضریب همترازی 1.065 معدل شما 17.68 خواهد شد و می توانید شرکت کنید
   اما قبل از واریز مبلغ و ارسال مدارک با دفتر استعداد درخشان دانشگاه حتما تماس بگیرید و کسب تکلیف نمایید.
   موفق باشید

 12. قلی جانی گفت:

  با سلام.
  شهریه رشته تربیت بدنی گرایش فیزیولوژی قلب و عروق چقدر؟
  ایا ثبت نام بدون ازمون در گروه پردیس خودگردان هست؟