مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا در سال ۹۶

دانشگاه الزهرا از میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های منتخب برای سال ۱۳۹۶ دانشجوی دکتری بدون آزمون می‌پذیرد.

رشته‌های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون ۹۶ دانشگاه الزهرا

به گزارش پی اچ دی تست، داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺳﺎس «آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮي» وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري (ابلاغیه به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶)، از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي رﺷﺘﻪﻫﺎي ذﯾﻞ و ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان، ﺑﭙﺬﯾﺮد:

ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم:

متقاضیان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪارك ﺧﻮد را از ﺗﺎرﯾﺦ 95/12/10 ﺗﺎ 96/02/10 ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎرﺷﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ: ﺗﻬﺮان – ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ – ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﯽ- داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا(س)- ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ1993891176 – ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ – دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن- اﺗﺎق 110 ارﺳﺎل و رﺳﯿﺪ ﭘﺴﺘﯽ آن را ﺟﻬﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮيﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺪارك داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده و ﯾﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﺳﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد. ﻟﺬا، ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻟﺤﺎظ و ﺿﺮورﺗﺎً ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﻓﺮاﺧﻮان ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ و ارﺳﺎل ﻣﺪارك، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ دﮐﺘﺮي (ﻣﻮرخ 93/4/18)، اﺻﻼﺣﯿﻪ آن (ﻣﻮرخ 93/12/16) را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺪارك و وارﯾﺰ وﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم‌:

ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ:

1- داراي ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ دﺳﺖﮐﻢ 16 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و 17 در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ) ﺑﺎﺷﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 1- داﺷﺘﻦ ﻓﺮم ﻣﻌﺪل ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﻣﺪارك دورهﻫﺎي ﻣﺠﺎزي، ﻧﯿﻤﻪ ﺣﻀﻮري ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮري ﺑﺮاي ورودي ﺑﺪون آزﻣﻮن، ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﭘﯿﺎمﻧﻮر، ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي، ﭘﺮدﯾﺲﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ، دورهﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺠﺎزي، و ﻧﯿﻤﻪﺣﻀﻮري ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻟﺬا، ﻣﺪارك اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﺻﻮرت اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

2- ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. (داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 94-93 و ﻗﺒﻞ از آن ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.) 

3- ﻃﻮل دوره ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 5 ﻧﯿﻢ ﺳﺎل و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. 

4- ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪارك ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻨﺪرج در ذﯾﻞ، داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. (اﻟﺰﻫﺮا (س)، اروﻣﯿﻪ، اﺻﻔﻬﺎن، ﺗﺒﺮﯾﺰ، ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ زﻧﺠﺎن، ﺗﻬﺮان، ﺧﻮارزﻣﯽ، ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ، ﺷﯿﺮاز، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺻﻔﻬﺎن، ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ، ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ، ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، رازي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎي ﻫﻤﺪان، ﯾﺰد، ﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮان، ﻫﻨﺮﺗﺒﺮﯾﺰ)

5- ﺣﺪاﻗﻞ 70 اﻣﺘﯿﺎز از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول 1 ﺗﺎ 4 اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦ آوري و ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﮥ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز از ردﯾﻒ 1 ﺟﺪول 1 (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ) اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوري اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.(دارا ﺑﻮدن ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﻣﻌﺘﺒﺮ) 

ﺗﺒﺼﺮه 2- اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ رﺳﻤﯽ و ﻣﻌﺘﺒﺮ دال ﺑﺮ ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﻠﻪاي ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در آن ﭼﺎپ و ﯾﺎ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 

6- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن، داراي ﻣﺪرك زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﯿﺎز ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرك زﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻟﯿﮑﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺪرك زﺑﺎن را ﮐﺴﺐ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮي ﻣﺪرك زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻻزم، اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. 

7- ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﺪ. 

8- در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش، در زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺗﺤﺼﯿﻞ، داﻧﺸﺠﻮي ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺳﺴﺎت و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺬﯾﺮش ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:

1- دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ 4*3 ﺗﻤﺎم رخ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ درج ﻣﺸﺨﺼﺎت داوﻃﻠﺐ در ﭘﺸﺖ آن 

2- ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ 

3- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 1 ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن.

4- ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 2 ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن. 

5- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ. 

6- ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ. 

ﺗﺒﺼﺮه 1: ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ، ﺑﻪ ﺟﺎي ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ از ﮐﺎرﺑﺮگ ﺷﻤﺎره 2 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه 2: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪرك ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺪل ﺑﺎﺷﺪ، ارﺳﺎل رﯾﺰ ﻧﻤﺮات ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ، اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ. 7- اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1/000/000 رﯾﺎل، ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎره 2177129001009 ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﻟﺰﻫﺮا ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا(س). 

8- ارﺳﺎل ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 7 اﻣﺘﯿﺎز (ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎره 21/237200 وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوري (ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺗﺎرﻧﻤﺎي ﮔﺮوه اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا)

9- داوﻃﻠﺐ در ﺑﺨﺶ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﯽ- ﭘﮋوﻫﺸﯽ روﻧﻮﺷﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮطه را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ﺗﺬﮐﺮ ﻣﻬﻢ: ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﺧﻞ و ﯾﺎ ﻣﻘﺎﻻت ISI ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎل ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻻزم اﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﺎت و ﺳﺮﺑﺮگ ﻫﺎي ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا از اراﺋﮥ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ، ﺧﻮدداري ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻣﺪارك ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻓﻮق، در ﯾﮏ Clear book ﻗﺮارداده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﻣﺪارك ﻻزم ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ:

1- اﺻﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 2- ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺎﺗﯿﺪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﮐﺖ درﺑﺴﺘﻪ و اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﻫﯿﺎت داوران ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﻮد.

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:

• ﺑﻪ ﻣﺪارك ﻧﺎﻗﺺ و ﯾﺎ ﻣﺪارﮐﯽ ﮐﻪ در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ارﺳﺎل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

• ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽﺷﻮد. 

• در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻼف واﻗﻊ در ﻣﺪارك ارﺳﺎﻟﯽ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ 96/6/31 داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 

• اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻮي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﺷﺮﮐﺖ وي در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ.

• وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ وارﯾﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ، ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

• ﭘﺬﯾﺮش در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ، ﺻﺮﻓﺎً از ﻣﯿﺎن داﻧ ﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻓﺮاﺧﻮان ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. 

• اﻓﺮادي ﮐﻪ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد از ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺪون آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

• ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻗﺒﻮﻟﯽ و ﮐﺴﺐ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺑﻮد.

• داﻧﺸﮕﺎه در ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻘﺎﺿﺎي داوﻃﻠﺒﺎن از اﺧﺘﯿﺎرات ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻇﺮﻓﯿﺖ دوره دﮐﺘﺮي ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

• ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، داوﻃﻠﺒﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺘﺒﯽ و ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. 

• ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ، اﺳﺎﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻋﻠﻤﯽ در ﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا (س) اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻏﯿﺮﺿﺮوري ﺑﺎ دﻓﺘﺮ و داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. 

• ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪن ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺻﻮل ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داوﻃﻠﺒﺎن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻫﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰي ﮔﺰﯾﻨﺶ داﻧﺸﺠﻮي وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻦآوري اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه از ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻼحدﯾﺪ ﺷﻮراي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺰاﯾﺎي زﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ: 

1- درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه در ﺑﺪو ورود 

2- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 

3- درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧ ﺲﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺪﻣﺎت درون داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ 

4- درﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰه ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻘﺎﻻت علمی

 
دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری
 1. الهام گفت:

  سلام دوست عزیز من کارشناسی فارق التحصیل دانشگاه خوارزمی ( تهران) بودم ،ارشد رو دانشگاه آزاد خواراسگان ( واحد اصفهان ) گرفتم ،تیر ماه ۹۵ هم فارق التحصیل شدم ،آیا حق شرکت ندارم ؟؟

 2. معصومه گفت:

  من کارشناسی رو الکترونیکی و مجازی بودم و ارشد را در دانشگاه خوارزمی گرفتم.آیا میتونم شرکت کنم؟

 3. ذره بین گفت:

  چرا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد حق شرکت ندارد؟

 4. یلدا گفت:

  سلام
  میخوام بدونم معدل هم تراز چطور محاسبه میشه؟ ضریب دانشگاهها رو از کجا بدونیم؟
  مثلا اگر معدلمون نیم نمره کم داره… چطور میشه محاسبه کرد که بفهمیم به شرط مورد نظر میرسه یا نه؟

 5. نیر گفت:

  سلام ميشه رشته های مورد نظر رو بگید من نتونستم ببینم خیلی ممنون از دوستان گل

 6. سارا گفت:

  سلام ببخشيد من فارغ التحصيل دانشگاه آزاد هستم ميتونم واسه اين فراخوان شركت كنن؟ يا فقط دانشجوي دانشگاه دولتي بايد باشند؟

 7. مرجان گفت:

  باسلام
  فارغ التحصیل واحد پردیس بین الملل دانشگاه شیراز مجاز به ارسال مدارک هست؟

 8. محدثه گفت:

  سلام
  ببخشید من در تاریخ 93.9.26 فارغ التحصیل شدم .آیا میتوانم برای دکتری بدون آزمون اقدام کنم؟

 9. ریحانه گفت:

  سلام دوستان من فارغ التحصیل 14 اسفند 93 هستم به نظرتون میتونم الان توی فراخوان های اعلام شده شرکت کنم؟

  • مهسا گفت:

   سلام
   فکر نمیکنم مجاز به شرکت پذیرش بدون ازمون باشید. چون بیش از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی تون گذشته برای پذیرش. اما باز هم از دفتر استعداد درخشان دانشگاه مدنظرتون سوال کنید.

 10. امیدوار گفت:

  باسلام به همه دوستان گرامی.امیدوارم همتون قبول بشید.فاطمه خانم ممنون اززحمتت.میشه زحمت بکشیدیکی دوخط روجداجدابادرصدبنویسید.اینجوری من هیچی نفهمیدم همه قاطی شده بهم.مثلا بگیدتخصصی چهل وپنج درصد و…ممنون ازشماوبقیه دوستان که همفکریشون به ماامیدمیده.

 11. ستایش گفت:

  سلام چرا دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور نداره برای دانشجویان ممتاز?دانشجویی که با معدل ۱۹ فارغ التحصیل شده در دانشگاه آزاد حتما جزو بهترین ها بوده

  • مهسا گفت:

   سلام
   دانشگاه ازاد در دفترچه انتخاب رشته شرایط پذیرش بدون ازمون ممتازین رو اعلام خواهد کرد.

  • نازنین گفت:

   برای دانشگاه آزاد هم میتونید از طریق بدون آزمون(استعداد درخشان )شرکت کنید.اونم شرایط خاص خودشو دار.دو سال بیشتر نگذشته باشه از فارغ التحصیلیتون،معدل ارشد بالای 17،نمره پایان نامه بالای 18،مقاله علمی پژوهشی و یا ISI داشته باشید.البته ظرفیت پذیرششون کمه،1 یا حداکثر 2 نفر
   من خودم بدون آزمون قبول شدم.مصاحبش یکم سخته

 12. فرشته گفت:

  سلام

  چرا دانشگاه های کرمان و ولی عصر رفسنجان جز استعداد درخشان الزهرا نیست؟ دانشجویان برتر چه گناهی دارند تو این دانشگاه های دولتی؟ چه بسا خیلی از استاتید برتر کشور توی این دانشگاه ها تدریس میکنند.