مدرسان شریف دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای پژوهشی در مدیریت،اقتصاد، حسابداری و علوم انسانی سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار کنفرانس سالانه پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی کارگاه استعداد تحصیلی آزمون دکتری 97 استاد وکیلی نیکفال

اعلام زمان برگزاری مصاحبه دکتری ۹۶ دانشگاه هرمزگان

جدول زمان‌بندی و مدارک موردنیاز جهت شرکت در مصاحبه‌ آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۶ دانشگاه هرمزگان منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی تست، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ازﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺳﺎل ۱۳۹۶ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ، داﻧﺸﺠﻮی دﻛﺘﺮی ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. داوﻃﻠﺒﺎنی که رﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه را درﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ اﻃﻼﻋﻴﻪ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۱- ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪ رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﺪول ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺷﺮﻛﺖ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻻزم اﺳﺖ در ﻳﻜﻲ از ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎی ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول راس ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

۲- ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﺻﻞ ﻓﻴﺶ وارﻳﺰی ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و دوﻳﺴﺖ ﻫﺰار رﻳـﺎل (۱۲۰۰۰۰۰رﻳـﺎل) ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎره ﺣﺴـﺎب ۲۱۷۷۵۵۵۴۰۶۰۰۲ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﻠـﻲ ﻳـﺎ ﺷـﻤﺎره ﺷﺒﺎی IR160170000002177555406002 (ﺑﻪ ﻧﺎم درآﻣﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن) را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت وارﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﻴﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

۳- از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد، ﻟﺬا ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد در ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪارک ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮم ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ دو ﻋﺪد (Clear Book (DisplayBook ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻳﻜﻲ ﺑﺮای اﺻﻞ ﻣﺪارک ﻛﻪ در روز ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﭘﻴﺸﺘﺎز ﺑﻪ آدرس ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس – ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ۹ ﺟﺎده ﻣﻴﻨﺎب –دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه (ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲ ۳۹۹۵ – ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ۷۹۱۶۱۹۳۱۴۵) ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ. روی ﭘﺎﻛﺖ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮدن رﺷﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﻛﺘﺮی ۹۶ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﻮد.

۴- اﺻﻞ و ﻛﭙﻲ ﻣﺪارک ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ داوﻃﻠﺐ و اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ در Clear Book ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

 • ﻣﺪارک ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ (ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ)
 • ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ذﻛﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آزﻣﻮن ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ دﻛﺘﺮی ۹۶
 • ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻳﭗ ﺷﺪه (۵ ﻧﺴﺨﻪ)
 • رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ
 • ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺰﻧﻤﺮات. ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ دارای ﻣﺪرک ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻮﻗﺖ و رﻳﺰﻧﻤﺮات ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرداﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 • ﻛﭙﻲ ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻣﺪرک ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺰﻧﻤﺮات (داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل آﺧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .)
 • ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻲ) در  ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻲ، ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻼت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 • ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻲ) در ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ، در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻲ، ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﻼت اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 • ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﻲ-ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ (ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻳﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻲ) در ﻣﺠﻼت داﺧﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻲ، ﮔﻮاﻫﻲ ﭘﺬﻳﺮش اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﺨﺮج از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.
 • ﺻﻔﺤﻪ اول ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ.
 • ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
 • ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ در اﻟﻤﭙﻴﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 • ﮔﻮاﻫﻲ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 • ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎﻟﻴﻔﻲ: ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻲ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب و ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب
 • ﻛﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺷﺎﻣﻞ ﻛﭙﻲ ﺟﻠﺪ ﻛﺘﺎب و ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻛﺘﺎب
 • ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ: ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت روی ﺟﻠﺪﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ، ﻛﭙﻲ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ دﻓﺎع و ﭼﻜﻴﺪه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اراﺋﻪ اﺻﻞ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
 • ﻣﺪرک زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ
 • ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﻪ
 • ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ از دو ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ (ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ.)
 • ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺪون ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط در ﻣﻘﻄﻊ دﻛﺘﺮی ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل دﺳﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ (ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﻨﺎن دوﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ: اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﻏﻴﺮه) .

ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت:

۵- ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺮدد.

۶- ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﻣﺪرک ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ داوﻃﻠﺐ در ﺑﺎﻻی ﻛﭙﻲ ﻣﺪرک ﻗﻴﺪ ﮔﺮدد.

۷- در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داوﻃﻠﺐ در ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﻣﺪارک ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری ﻧﻤﺎﻳﺪ.

۸- ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزی ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۹- ﺑﻪ ﻣﺪارﻛﻲ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اراﺋﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ، اﻣﺘﻴﺎزی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۱۰- ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮای ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

۱۱- داوﻃﻠﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻞ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اول ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ(ﺻﺮﻓﺎ داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻏﺎﺋﺐ) ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺠﺪد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت اﻧﺼﺮاف آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۱۲- تاریخ ﻫﺎی ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺪ.

 

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱۱)

 1. ati گفت:

  یعنی clear book نیازی نیست بفرستیم،همون فرم شماره یک کافیه؟ و اینکه ریزنمرات باید حتما باشه؟

 2. سازه سیویل گفت:

  تاریخای مصاحبه که با سنجش فرق داره!!

 3. mm گفت:

  هشکی نیس به داد ما برسه؟

 4. عاطفه گفت:

  سلام دوستان فرم شماره یک رو از کجا باید تهیه کنیم منظور از clear book چیه تو ر خدا کمک کنید

 5. mm گفت:

  تو رو خدا بچه ها راهنمایی کنید فرم شماره یک کجا ببینیم؟توصیه نامه رو هم باید پست کنیم یا رور مصاحبه همرامون ببریم؟فیش واریزی رو میشه روز مصاحبه همرامون ببریم یا الان باید واریز کنیم و کپی واریر رو هم پست کنیم؟دارم دیوونه میشم کمک کنید

درج نظر