صفحه اصلی/سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی, منابع آزمون دکتری/منابع آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (کد 2108)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس