صفحه اصلی/مدیریت ورزشی, منابع آزمون دکتری/منابع آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی (کد 2115)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس