• مشاوره و اخبار آزمون دکتری 98 - 99 و دکتری بدون کنکور استعداد درخشان

 •   مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری

  منابع کنکور دکتری تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی، تاریخ علم دوره اسلامی

  مطالعه کتاب ها و منابع زير از سوي دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتري سراسري تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی، تاریخ علم دوره اسلامی پيشنهاد شده است. شما نيز مي توانيد نظرات خود را در زمينه منابع دکترا این رشته مطرح نماييد.

   

  فهرست منابع پیشنهادی

  مواد امتحانی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  زبان انگلیسی

  برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

  استعداد تحصیلی

  ·         اکبری، امیر؛ تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام؛ تهران: انتشارات سمت،1384.

  ·         ترکمنی آذر، پروین؛ پرگاری، صالح؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفاریان و علویان؛ تهران: انتشارات سمت، 1378.

  ·         زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ جلد دوم ( از پایان ساسانیان تا پایان آل بویه)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

  ·         فقیهی، علی اصغر؛ تاریخ آل بویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

  ·         فدایی عراقی، غلامرضا؛ حیات علمی در عهد آل بویه؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1383.

  ·         ترکمنی آذر، پروین؛ دیلمیان در گستره تاریخ ایران (حکومت‌های محلی، آل زیار، آل بویه)؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

  ·         فروزانی، ابوالقاسم؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره سامانیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

  ·         هروی، جواد؛ تاریخ سامانیان (عصر طلایی ایران بعد از اسلام )؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

  ·         فرای، ریچارد؛ عصر زرین فرهنگ ایران؛ ترجمه مسعود رجب نیا؛ تهران: انتشارات سروش، 1357.

  ·         فروزانی، ابوالقاسم؛ غزنویان از پیدایش تا فروپاشی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

  ·         باسورث، کلیفورد ادموند؛ تاریخ غزنویان؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

  ·         اشپولر، برتولد؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی؛ ترجمه جواد فلاطوری؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1377.

  ·         فرای، ر . ن؛ تاریخ ایران کمبریج ( از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان)؛ جلد چهارم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1379.

  ·         ستارزاده، ملیحه؛ سلجوقیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

  ·         کلوزنر، کارلا؛ دیوانسالاری در عهد سلجوقی؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1363.

  ·         قفس اوغلی، ابراهیم؛ تاریخ دولت خوارزمشاهیان؛ ترجمه داوود اصفهانیان فر؛ تهران: انتشارات گستره،1367.

  ·         خلعتبری، اللهیار؛ محبوبه، شرفی؛ تاریخ خوارزمشاهیان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

  ·         فروغی ابری، اصغر؛ تاریخ غوریان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

  ·         بیانی، شیرین؛ دین و دولت در ایران عهد مغول؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1371.

  ·         اشپولر، برتولد؛ تاریخ مغول در ایران؛ ترجمه محمود میر آفتاب؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1380.

  ·         بویل، جی آ؛ تاریخ ایران کیمبریج ( از آمدن سلجوقیان تا فروپای دولت ایلخانان)؛ جلد پنجم؛ ترجمه حسن انوشه؛ تهران: انتشارات امیر کبیر، 1381.

  ·         تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره تیموریان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی، 1387.

  ·         فوربز منز، بئاتریس؛ برآمدن و فرمانروایی تیمور؛ ترجمه منصور صفت گل؛ تهران: انتشارات رسا، 1377.

  ·         میر جعفری، حسین؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

  ·         حسن زاده، اسماعیل؛ حکومت ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایران؛ تهران: انتشارات سمت، 1379.

  ·         تاریخ کمبریج (تاریخ ایران دوره صفویان)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: انتشارات جامی،1380.

  ·         صفت گل، منصور؛ ساختار و نهاد دین در دوره صفویه؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

  ·         28 . نوایی، عبدالحسین؛ روابط سیاسی و اقتصادی ایران در عهد صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

  ·         نوایی، عبدالحسین؛ غفاری فرد، عباسقلی؛ تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوران صفویه؛ تهران: انتشارات سمت، 1381.

  ·         سیوری، راجر؛ ایران عصر صفوی؛ ترجمه کامبیر عزیزی؛ تهران: نشر مرکز، 1372.

  ·         شعبانی، رضا؛ تاریخ تحولات سیاسی – اجتماعی ایران در دورههای افشاریه و زندیه؛ تهران: انتشارات سمت، 1377.

  ·         لاکهارت، لارنس؛ نادرشاه آخرین کشورگشای آسیا؛ ترجمه اسماعیل افشار نادری؛ تهران: انتشارات دستان، 1379.

  ·         پری، جان؛ کریم خان زند؛ ترجمه علی محمد ساکی؛ تهران: نشر نو؛ 1368.

  ·         آوری، پیتر؛ تاریخ ایران کمبریج (تاریخ ایران دوره افشاریه، زندیه و قاجار)؛ ترجمه مرتضی ثاقب فر؛ تهران: انتشارات جامی، 1383.

  ·         عیسوی، چارلز؛ تاریخ اقتصادی ایران ( عصر قاجار 1332-1215هـ.ق)؛ ترجمه یعقوب آژند؛ تهران: نشر گستره، 1369.

  ·         کسروی، احمد؛ تاریخ مشروطه ایران؛ تهران: انتشارات نگاه، 1385.

  ·         نفیسی، سعید؛ تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر؛ تهران: انتشارات بنیاد، 1376.

  ·         کاتوزیان همایون؛ محمد علی؛ دولت و جامعه در ایران (انقراض قاجار و استقرار پهلوی)؛ ترجمه حسن افشار؛ تهران: نشر مرکز، 1379.

  ·         شمیم، علی اصغر؛ ایران دردوره سلطنت قاجار؛ تهران: انتشارات زریاب، 1383.

  ·         آبراهامیان، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب؛ ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی؛ تهران: انتشارات نی، 1377.

  ·         فوران، جان؛ مقاومت شکننده (تاریخ تحولات اجتماعی ایران)؛ ترجمه احمد تدین؛ تهران: انتشارات رسا، 1381.

  ·         هوشنگ مهدوی، عبدالرضا؛ (تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1384.

  ·         تنکابنی، حمید؛ درآمدی بر دیوان سالاری در ایران؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1383.

  ·         بیات، عزیزالله؛ شناسایی منابع و مآخذ تاریخ ایران؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1383.

  ·         آژند، یعقوب؛ تاریخنگاری در ایران؛ تهران: انتشارات گستره، 1361.

  ·         الگار، حامد؛ دین و دولت در ایران؛ ترجمه ابولقاسم سری؛ تهران: انتشارات طوس،1369.

  ·         زرین کوب، عبدالحسین؛ کارنامه اسلام؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، 1382.

  ·         نوذری، حسین علی؛ فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخ نگری)؛ تهران: انتشارات طرح نو، 1379.

  ·         استنفورد؛ مایکل؛ درآمدی بر تاریخ پژوهی؛ ترجمه مسعود صادقی؛ تهران: انتشارات سمت، 1384.

  ·         لمبتن؛ آن؛ تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران؛ ترجمه یعقوب آژند؛ ؛ تهران: انتشارات نی، 1372.

  ·         طباطبایی، جواد؛ مکتب تبریز و مبانی تجدد خواهی؛ تهران: انتشارات ستوده، 1386.

  ·         طباطبایی، جواد؛ دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران؛ تهران: نشر نگاه معاصر، 1386.

  ·         تاریخ مفصل ایران، عباس اقبال، تهران: ،[قسمتهای مرتبط]

  از آغاز ورود اسلام تا پایان صفویه

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

   از قاجار تا انقلاب اسلامی

  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

   مباحث نظری و روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران

   

  مطالب مرتبط

  معرفی آزمون دکتری تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی،... رشته  تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی، تاریخ علم دوره اسلامی همانطور که از نامش برمی آید دارای گرایش های زیر است : تاریخ بعد از اس...
  رشته های مجاز به ثبت نام دکتری تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی... رشته های مجاز به شرکت در آزمون دکتری رشته  تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی، تاریخ علم دوره اسلامی : فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ...
  ضرایب دروس آزمون دکتری تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ ... در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته  تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی، تاریخ علم دوره اسلامی به شرح زیر می باشد: ...
  ظرفیت پذیرش دکتری تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی،... ظرفیت سال 92 آزمون دکتری تاریخ ایران اسلامی، تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی : برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید ...
  کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
  avatar
  رویا
  رویا

  سلام . من بعد دوسال می خوام شرکت کنم تو رشته تاریخ بعد اسلام ‌.. آیا منابع همیناس فقط .اخه این منابع خیلی وقته رو سایت هست ..یه تغییر جزئی نباید میشد چند سال پیش رو همین منابع درس خوندم ولی موفق نشدم

  سمیه
  سمیه

  سلام. برای امتحان تاریخ باید تاریخ باستان هم بخونیم؟شما چه کتابی پیشنهاد میکنید؟

  مژگان
  مژگان

  سلام من فوق لیسانس تاریخ ایران دوره ی اسلامی ام علاقه دارم دکتری معاصر بخونم چه کتابهایی رابیشتر باید بخونم درضمن من لیسانس مترجمی زبان دارم ولیسانس تاریخ وفوق تاریخ ایران می شه راهنمایی کنید می تونم دکتری زبان شرکت کنم یا باید فوق زبان بگیرم بعد شرکت کنم؟ ممنون

  سعید تاریخ
  سعید تاریخ

  کسی از تاریخ نیست.چرا دکترای تاریخ سراسری و ازاد اینقدر تفاوت دارند میلا تو ازاد تاریخ ایران باستان هم باید بخونی

  آلاله
  آلاله

  سلام چقداسترس دارین شماها؛واسه دکترای تاریخ کدوم گرایشش بهتره تاریخ محلی چطوره کاربردش چیه؟میشه کمکم کنین (راهنمایی)

  مریم
  مریم

  سلام من رشته م تاریخ ایران بعد اسلامه شما چطور