مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

منابع کنکور دکتری علوم جغرافیای سیاسی

مطالعه کتاب های و منابع زیر به داوطلبان آزمون دکتری سراسری رشته علوم جغرافیا یی – جغرافیا ی سیاسی پیشنهاد می شود :

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

-مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، حافظ نیا، انتشارات سمت

-روش های تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی ، ترجمه دکتر پور احمد ، اسکندری، انتشارات سمت

– طراحی پژوهش های اجتماعی، تالیف نورمن بلیکی، ترجمه طراحی پژوهش های اجتماعی، نشر نی

-‏ روش تحقيق در علوم اجتماعي (نظري و عملي)، تالیف ریمون کیوی، ترجمه نیک گهر، ناشر توتیا

-کاربرد آمار در جغرافیا، دکتر مسعود مهدوی،دکتر مهدی طاهرخانی، نشر قومس

-روش تحقيق:تالیفات، نوشته س. ک. موزر و ج. کالتون، ترجمه کاظم ايزدي

– روش های تحقیق در جغرافیای انسانی:جیمز ام لیندسی: محمد رضا رضوانی

– روش‏هاى تحقيق در علوم اجتماعى،باقر ساروخانی

 – جزوه کلاسی روش تحقيق در جغرافياي سياسي، حافظ نيا، دانشگاه تربیت مدرس

روش تحقیق در جغرافیا

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

– اصول سياست خارجي و روابط بين الملل. قوام، انتشارات سمت.

– ژئواستراتژی، عزتی،  انتشارات سمت.

– ژئوپليتيك؛ عزتي،  انتشارات سمت.

– اصول و مفاهيم ژئوپليتيك. حافظ نيا، انتشارات پاپلي.

– عوامل و انديشه ها در ژئوپليتيك، اكوست، ايو و ژيبلن، بئتريس،  ترجمه فراستي. نشر آمن

– ژئوپليتيك فراگير. رادن، كتلين و شلي، فرد؛ ترجمه فرشچي و رهنما. دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه.

– ژئوپليتيك، علم يا گفتمان: يك ترديد فلسفي. حافظ نيا، مجموعه مقالات نخستين گنگرة علمي انجمن ژئوپليتيك ايران.

– تجدید حیات ژئوپلیتیک، هپل، لسلی؛ ترجمه میرحیدر. ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی. شماره 48 47.

– ژئوپليتيك ايران بعد از جنگ سرد: فرصت ها و چالش ها. حافظ نيا.

– ژئوپليتيك: ارائه تعريفي جديد. مير حيدر،  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي. سال سيزدهم، شماره 4

– سيري در تحولات ژئوپليتيك. مير حيدر، مجموعه مقالات كنگره علمي انجمن ژئوپليتيك ايران.

– ژئوژليتيک در جهان متغير. دادس، کلاوس. ترجمه احمدي پور با همکاري عطاا عبدي. انتشارات دانش بلاغ.

– انديشه هاي ژئوپليتيک در قرن بيستم. اتوتايل، ژئارويد و ديگران. ترجمه حافظ نيا و نصيري. دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

– نظام ژئوپلیتیک جهانی. برنارد سوئل کوهن. ترجمه کاردان، انتشارات موسسه فرهنگی و مطالعات بین­ المللی ابرار معاصر.

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

– جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ مجتهد زاده، انتشارات  سمت

– جغرافياي سياسي ايران. حافظ نيا . انتشارات سمت 

– مقدمه اي بر جغرافياي سياسي. تيلور، پيتر و جانستون، جان . ترجمة پيشگاهي فرد و اكبري.انتشارات دانشگاه تهران.

– ايده هاي ژئوپليتيک و واقعيت هاي ايراني؛ مجتهد زاده.  نشر ني.

– ناسيوناليسم در ايران؛ کاتم،  ترجمه احمد تدين، انتشارات كوير.

– قبله عالم ژئوپليتيک ايران؛ فولر، گراهام؛  ترجمه مخبر، نشر مرکز.

– درآمدي نو بر جغرافياي سياسي؛ موير، ريچارد؛ترجمة مير حيدر با همكاري سيد يحيي صفوي، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،  دفتر مطالعات سياسي و بين الملل

-مبانی جفرافیای سیاسی،دره میرحیدر

– بررسي مفهوم ايران زمين و نقش آن در علت وجودي دولت ملت ايران. شمس،  يزداني، (1384).  فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پياپي 38.

– آذربايجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ کريمي پور؛  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي.

– ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد)؛ کريمي پور، انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم.

– مقدمه اي بر علت وجودي ايران جديد. كامران، حسن و كريمي پور،  فصلنامه مدرس. دوره 6. شماره 2. تابستان 1381.

– مقدمه اي بر تقسيمات كشوري ايران جلد نخست، كريمي پور،  انجمن جغرافيايي ايران.

– دموكراسي و هويت ايراني. مجتهدزاده. انتشارات كوير.

*Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc.

*Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited.

نظریه های جغرافیای سیاسی

 

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar