صفحه اصلی/طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, ظرفیت دانشگاه ها/ظرفیت کنکور دکتری رشته مهندسی مکانیک ـ دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت (کد 2323)