صفحه اصلی/سرفصل های آزمون دکتری, طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری دینامیک، کنترل و ارتعاشات (کد 2323)