صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها, مدیریت پروژه و ساخت - معماری/ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ (کد 2501)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس