صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها, مهندسی فناوری اطلاعات/ظرفیت کنکور دکتری رشته ﻣﻬﻨﺪسی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت (کد 2358)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس