صفحه اصلی/سرفصل های آزمون دکتری, مهندسی فناوری اطلاعات/سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات (کد 2358)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس