صفحه اصلی/ظرفیت دانشگاه ها, مطالعات جهان/ظرفیت کنکور دکتری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ مطالعات جهان (کد 2161)