آزمون دکتری 98 سراسری و آزاد رشته جغرافیای سیاسی برگزار شد.