دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﺗﺎرﻳﺦ ایران بعد از اﺳﻼم در دفترچه انتخاب رشته دکتری مشخص خواهند شد.