صفحه اصلی/دانشگاه های دارای پذیرش دکتری, مدیریت قراردادهای بین الملل نفت و گاز/دانشگاه های دارای پذیرش دکتری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻦالمللی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز