اگر چه دروس عمومی در آزمون دکتری دارای ضریب 1 هستند، با این حال ممکن است تأثیر قابل تو