صفحه اصلی/جراحی دامپزشکی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری ﺟﺮاحی داﻣﭙﺰشکی