صفحه اصلی/جراحی دامپزشکی, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری جراحی دامپزشکی (کد 2701)