صفحه اصلی/طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک ـ دینامیک، ﻛﻨﺘﺮل و ارﺗﻌﺎﺷﺎت
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس