صفحه اصلی/طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, مصاحبه دکتری/مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (راهنما + سؤالات مصاحبه)