صفحه اصلی/طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات, مصاحبه دکتری/مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات (راهنما + سؤالات مصاحبه)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
پیشرو
کافه تدریس