صفحه اصلی/شیمی کاربردی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری شیمی ﻛﺎرﺑﺮدی