صفحه اصلی/حدنصاب تراز مصاحبه دکتری, شیمی کاربردی/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری شیمی کاربردی (کد 2215)