صفحه اصلی/بیماری های داخلی دام های کوچک, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری بیماری داخلی دام های کوچک