صفحه اصلی/بیماری های داخلی دام های کوچک, حدنصاب تراز مصاحبه دکتری/حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک (کد 2703)