صفحه اصلی/چینه و فسیل شناسی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری فسیل شناسی و چینه شناسی