صفحه اصلی/مصاحبه دکتری, چینه و فسیل شناسی/مصاحبه دکتری فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی (راهنما + سؤالات مصاحبه)