صفحه اصلی/پترولوژی, کارنامه و رتبه قبولی دکتری/کارنامه و رتبه قبولی آزمون دکتری زمین شناسی ﭘﺘﺮوﻟﻮژی